Vanaf 30/08/2021 tot en met 30/11/2021 TIJDELIJKE PROMO op transportkosten! Vanaf €24.000 GRATIS LEVERING aan huis.

Terugkoop garantie

Scherpe en transparante prijs

Expert sinds 1987

Afhalen en leveren

Altijd discreet

Algemene voorwaarden - Argentor Essayeurs

U kan hier de link naar het Europees platform voor regeling van online geschillen terugvinden: http://ec.europa.eu/odr


TITEL 1. IDENTIFICATIE

Artikel 1. §1. “Argentor Essayeurs” is een naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Lange Herentalsestraat 84-86, 2018 Antwerpen. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, gekend bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen bij het nummer 0431.852.314 en voor btw-doeleinden geregistreerd onder het nummer BTW BE 0431.852.314. Verder in deze algemene voorwaarden wordt zij aangeduid als “Argentor Essayeurs”.

§2. Iedere handelingsbekwame natuurlijke persoon of rechtspersoon die goederen en/of diensten afneemt of de intentie uit om goederen en/of diensten af te nemen van Argentor Essayeurs wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als “Klant”. Ingeval de Klant niet handelingsbekwaam is om een overeenkomst aan te gaan met Argentor Essayeurs kan de nietigheid steeds ingeroepen worden, waarbij enkel Argentor Essayeurs zich het recht voorhoudt om een schadevergoeding te vorderen.

§3. De geïdentificeerden onder paragrafen 1 en 2 worden hierna samen aangeduid als “Partijen”.


TITEL 2. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 2. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van alle overeenkomsten gesloten door Argentor Essayeurs en een Klant, tenzij Argentor Essayeurs hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk afwijkt. 

 

Artikel 3. §1. Alle afficheringen en offertes, zowel op de www.argentorshop.be, mondeling, op papier als op een elektronische informatiedrager, gedaan door Argentor Essayeurs aan een onbepaald aantal personen betreffen geenszins een aanbod, in de zin van een éénzijdig bindend voorstel tot contracteren waarin alle voor de totstandkoming van de overeenkomst essentiële en substantiële elementen aanwezig zijn. Desbetreffende aanbiedingen hebben slechts tot doel het uitnodigen tot een aanbod vanwege de potentiële Klant.

§2. Ingeval de Afnemer een aanbod doet aan Argentor Essayeurs, komt het aan Argentor Essayeurs toe om het aanbod te aanvaarden, te weigeren of een tegenaanbod te doen. Indien Argentor Essayeurs het bod aanvaardt of een tegenaanbod wenst te doen, reikt zij een bestelbon uit bevattende deze afwijkende voorwaarden. Deze bestelbon betreft een tegenaanbod dan wel een aanvaarding van het aanbod van de Klant. De wijze waarop de overeenkomst tussen de Klant en Argentor Essayeurs tot stand komt wordt voor het overige geregeld in artikel 6.


TITEL 3. DE TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

HOOFDSTUK 1. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 4. §1. Dit hoofdstuk is van toepassing op alle gevallen waarin een Klant een aanbod doet, hetzij in de bedrijfsruimten van Argentor Essayeurs, hetzij buiten de bedrijfsruimten van Argentor Essayeurs, hetzij via toepassing van de webapplicatie (www.argentorshop.be), hetzij via een ander elektronisch communicatiekanaal. Bij het plaatsen van het aanbod betaalt de Klant het gehele bedrag dat overeenstemt met het bedrag dat vermeld wordt in het aanbod aan Argentor Essayeurs op de aangegeven rekening bij ING BE82 3631 5620 1968, bij BNP Paribas BE34 0018 0627 5190 of bij Belfius BE71 7805 9267 5669.

§2. Indien het te betalen voorschot bij het plaatsen van het aanbod het bedrag ten belope van 500,00 EUR overschrijdt, dient de Klant onmiddellijk 500,00 EUR te betalen op het tijdstip dat hij het aanbod doet. Het saldo dient te worden betaald binnen de drie dagen volgend op het plaatsen van de bestelling. Indien de Klant niet binnen deze gestelde termijn van drie dagen de betaling van het saldo uitvoert, zal de Klant op het tijdstip van de betaling van het saldo slechts de hoeveelheid aangekochte goederen ontvangen tegen een prijs die overeenstemt met de dagkoers van de betaling van het saldo, in zoverre deze dagkoers hoger ligt dan de dagkoers waarop het aanbod initieel werd geplaatst. In geen geval wordt het onmiddellijk betaalde voorschot op tijdstip van het plaatsen van het aanbod terugbetaald.

§3. De Klant kan slechts op geldige wijze een aanbod plaatsen ingeval op accurate wijze de volgende gegevens door de Klant, die een rechtspersoon betreft, worden verstrekt aan Argentor Essayeurs:

 • Naam;
 • Vennootschapsvorm;
 • Ondernemings- & btw-nummer;
 • Maatschappelijke zetel;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer.

§4. De Klant kan slechts op geldige wijze een aanbod plaatsen ingeval op accurate wijze de gegevens, vermeld in de privacyverklaring, door de Klant, die een natuurlijke persoon betreft, worden verstrekt aan Argentor Essayeurs.

 • Voornaam;
 • Naam;
 • Geboortedatum en geboorteplaats;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geldig identificatiebewijs.

§5. De Klant kan zich niet beroepen op de ongeldigheid van haar aanbod ingeval deze ongeldigheid zou berusten op het doorgeven van verkeerde identificatiegegevens vanwege de Klant.

§6. Ingeval een persoon in naam en voor rekening van een andere persoon een aanbod doet aan Argentor Essayeurs is hij bij aanvaarding persoonlijk mede gehouden tot naleving van de overeenkomst.

§7. Overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen en diensten via www.argentorshop.be kunnen enkel geldig worden gesloten indien de Klant gevestigd is in België, Nederland of Luxemburg.

 

Artikel 5. §1. Ingeval de Klant een aanbod doet, zal Argentor Essayeurs binnen de tien werkdagen, geheel discretionair en vrij van enige verplichting tot motivering, per e-mail of per post een kennisgeving doen aan de Klant omtrent de aanvaarding, weigering of wijziging van het aanbod. De kennisgeving neemt de vorm aan van een bestelbon. Een kennisgeving per post wordt geacht te zijn ontvangen drie dagen na de verzending door Argentor Essayeurs.

§2. Ingeval de kennisgeving van aanvaarding, weigering of wijziging van het aanbod niet wordt gedaan door Argentor Essayeurs binnen de in §1 vermelde termijn, wordt het aanbod geacht te zijn geweigerd.

Bij de weigering van het aanbod of wanneer de termijn voor kennisgeving is verstreken, wordt het aanbod geacht nooit te hebben plaatsgevonden en verbindt Argentor Essayeurs zich ertoe het gehele bedrag dat aan Argentor Essayeurs werd betaald overeenkomstig artikel 4 terug te betalen als zijnde een onverschuldigde betaling waarop geen interesten van toepassing zijn.

§3. Ingeval binnen de in §1 vermelde termijn een bestelbon wordt uitgereikt aan de Klant, waarvan de beschrijving van de goederen of diensten overeenstemt met dewelke vermeld zijn in het aanbod van de Klant en het totaalbedrag overeenstemt met het bedrag dat door de Klant reeds werd betaald aan Argentor Essayeurs overeenkomstig artikel 4, wordt deze bestelbon geacht een onvoorwaardelijke aanvaarding van het aanbod van de Klant te betreffen.

§4. Indien binnen de in §1 vermelde termijn een bestelbon wordt uitgereikt aan de Klant, waarvan de beschrijving van de goederen of diensten slechts gedeeltelijk overeenstemt met dewelke vermeld zijn in het aanbod van de Klant en/of het totaalbedrag vermeld op de bestelbon een ander bedrag vermeld dan het bedrag dat door de Klant reeds werd betaald aan Argentor Essayeurs overeenkomstig artikel 4, wordt deze uitgereikte bestelbon geacht een eenzijdig bindend aanbod te zijn vanwege Argentor Essayeurs.

De Klant zal binnen de drie werkdagen volgend op de verzending van de bestelbon met de gewijzigde voorwaarden Argentor Essayeurs per e-mail in kennis stellen van haar aanvaarding, dan wel weigering van het aanbod onder de gewijzigde voorwaarden. De overeenkomst komt slechts definitief tot stand, indien de Klant het eventuele saldo in het voordeel van Argentor Essayeurs gebaseerd op het verschil tussen het initiële aanbod van de Klant en de gewijzigde bestelbon van Argentor Essayeurs heeft gestort op de rekening van Argentor Essayeurs vermeld in artikel 4.

Ingeval de Klant het aanbod schriftelijk afwijst, er geen tijdige kennisgeving plaatsvindt waardoor het aanbod wordt geacht te zijn afgewezen of er een saldo is in het voordeel van de Klant ten gevolge van een gewijzigde bestelbon, verbindt Argentor Essayeurs zich ertoe het gehele respectievelijk toepasselijke bedrag dat aan Argentor Essayeurs werd betaald overeenkomstig artikel 4 binnen een termijn van vijf werkdagen terug te storten als zijnde een onverschuldigde betaling waarop geen interesten van toepassing zijn.

 

Artikel 6. §1. Ingeval er tussen het aanbod vanwege de Klant en de levering van de goederen of diensten er een substantiële stijging van de marktwaarde van de goederen die onderdeel uitmaken van het aanbod, zijnde minstens 0,5%, plaatsvindt, heeft Argentor Essayeurs het recht om eenzijdig een nieuw aanbod te doen. Indien er reeds een overeenkomst tot stand is gekomen, heeft Argentor Essayeurs het recht om deze overeenkomst eenzijdig te beëindigen, zonder recht op schadevergoeding voor de Klant, en een nieuw aanbod aan de Klant te doen.

§2. Indien de Klant dit nieuw aanbod gebaseerd op de stijging in marktwaarde van de goederen niet aanvaardt, verbindt Argentor Essayeurs zich ertoe het gehele bedrag dat aan Argentor Essayeurs werd betaald overeenkomstig artikel 4 binnen een termijn van vijf werkdagen terug te storten als zijnde een onverschuldigde betaling waarop geen interesten van toepassing zijn

 

Artikel 7. De Klant kan slechts een nieuw aanbod doen, op voorwaarde dat ieder eerder aanbod uitgebracht door de Klant werd betaald overeenkomstig artikel 4.

 

HOOFDSTUK 2. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST VANWEGE ARGENTOR ESSAYEURS

Artikel 8. Argentor Essayeurs verbindt zich ertoe om met betrekking tot alle informatie, afbeeldingen, kleurindicaties en andere specificaties betreffende de verkochte goederen en diensten de werkelijke kenmerken zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. Afwijkingen van de werkelijkheid van deze informatie kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

Eveneens is Argentor Essayeurs niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit kennelijk materiële vergissingen.

 

Artikel 9. Op Argentor Essayeurs rust een inspanningsverbintenis met betrekking tot het aanleveren van goederen conform de afficheringen en offertes, waarmee zij via reclame, via www.argentorshop.be of via enige andere vorm van communicatie naar potentiële Klanten toe heeft uitgenodigd tot het doen van een aanbieding. Deze inspanningsverbintenis is slechts van toepassing ingeval het aanbod van de Klant goederen betreft waaromtrent Argentor Essayeurs tot aanbiedingen heeft uitgenodigd en de aanbieding in omvang en tijd redelijk is.

 

Artikel 10. Argentor Essayeurs blijft tot op het tijdstip van de volledige betaling van het overeengekomen bedrag de eigenaar van de goederen (eigendomsvoorbehoud). Zij is eveneens slechts gehouden tot de materiële levering van de goederen of diensten die worden vervat in de overeenkomst vanaf het tijdstip waarop de volledige betaling van de goederen of diensten die worden vervat in de overeenkomst wordt uitgevoerd. In geen geval kan zij gedwongen worden tot levering van goederen of diensten die niet werden betaald overeenkomstig artikel 4.

 

Artikel 11. §1. De leveringstermijn van een goed of dienst wordt geraamd op minimaal 3 en maximaal 15 werkdagen. Deze leveringstermijn is louter indicatief.

§2. Een goed wordt geacht te zijn geleverd ingeval het ter beschikking gesteld wordt van de Klant in de bedrijfsruimten van Argentor Essayeurs of, naargelang het geval, het goed wordt afgeleverd op het overeengekomen adres. Een dienst wordt geacht te zijn geleverd op het moment dat de overeengekomen dienst zich werd voltrokken.

§3. Argentor Essayeurs is in geval van latere levering geenszins aansprakelijk voor schade, kosten en/of verliezen geleden door de Klant. Evenmin leidt deze laattijdige levering tot het recht van ontbinding van de overeenkomst in hoofde van de Klant, tenzij de leveringstermijn in die mate wordt overschreden dat van de Klant kennelijk niet verwacht kan worden dat zij de overeenkomst in stand houdt.

§4. Argentor Essayeurs houdt zich het recht voor om de leveringstermijn te verlengen of de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, ingeval Argentor Essayeurs door toedoen van overmacht niet kan leveren conform hetgeen werd overeengekomen. Zij deelt dit schriftelijk mede aan de Klant. In dergelijk geval verbindt Argentor Essayeurs zich ertoe het gehele bedrag dat aan Argentor Essayeurs werd betaald overeenkomstig artikel 4 terug te betalen als zijnde een onverschuldigde betaling waarop geen interesten van toepassing zijn. Eveneens is in dergelijk geval geen schadevergoeding van toepassing.

 

HOOFDSTUK 3. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST VANWEGE DE KLANT

Artikel 12. §1. Onafhankelijk van het totale bedrag kan er geen enkele betaling in contanten worden verricht of ontvangen voor meer dan 3.000,00 EUR of de tegenwaarde ervan in een andere munteenheid, in het kader van een verrichting of een geheel van verrichtingen waartussen een verband lijkt te bestaan.

§2. Behalve in geval van openbare verkoop, uitgevoerd onder het toezicht van een gerechtsdeurwaarder, kan een persoon die geen consument is geen enkel bedrag in contanten betalen bij aankoop van oude metalen, koperkabels of goederen die edele stoffen bevatten, tenzij deze edele stoffen slechts in kleine hoeveelheid en enkel omwille van hun noodzakelijke fysische eigenschappen aanwezig zijn, van een andere persoon.

§3. In afwijking van het tweede lid, kan een persoon die geen consument is, slechts tot een bedrag van 500,00 EUR in contanten betalen bij aankoop van oude metalen of goederen die edele stoffen bevatten, tenzij deze edele stoffen slechts in kleine hoeveelheid en enkel omwille van hun noodzakelijke fysische eigenschappen aanwezig zijn, van een persoon die een consument is.

 

Artikel 13. Schuldvergelijking, overeenkomstig de artikelen 1289 tot en met 1299 van het Burgerlijk Wetboek, kan niet toegepast worden door de Klant.

 

HOOFDSTUK 4. KOSTEN

Artikel 14. Specifieke kosten met betrekking tot de totstandkoming van de overeenkomst en de levering van de dienst of goederen, zoals onder meer doch niet uitsluitend kosten met betrekking tot waardebepaling, administratieve lasten, belastingen en portkosten, worden afzonderlijk aangerekend op de factuur uitgereikt door Argentor Essayeurs.

 

HOOFDSTUK 5. RISICO

Artikel 15. Op het tijdstip van de levering van het goed wordt het risico op geheel of gedeeltelijk verlies aan de Klant overgedragen.


TITEL 4. POST-ACQUISITIE

HOOFDSTUK 1. KLACHTEN

Artikel 16. De Klant onderzoekt op het tijdstip van de levering de conformiteit van de geleverde goederen of diensten gelet op hetgeen overeengekomen werd. Ingeval van een klacht hieromtrent maakt zij hiervan schriftelijk melding aan Argentor Essayeurs binnen de acht dagen. Indien er geen klacht wordt ingediend binnen de gestelde termijn wordt Argentor Essayeurs geacht geleverd te hebben conform hetgeen werd overeengekomen. Het recht om klachten te uiten omtrent de geleverde goederen en diensten vervalt bij het verstrijken van deze termijn.

 

Artikel 17. Ingeval er binnen de in artikel 16 gestelde termijn een klacht voordoet gaat Argentor Essayeurs over tot vervanging van de, voor zover van toepassing, gebrekkige goederen en/of een aanvullende levering.

 

Artikel 18. Argentor Essayeurs is slechts gehouden tot het aannemen van teruggezonden goederen en de terugbetaling van het overeengekomen bedrag, indien zij vaststelt dat het gebrek in de geleverde zaak niet werd veroorzaakt door de Klant.

 

HOOFDSTUK 2. AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 19. §1. Argentor Essayeurs is slechts aansprakelijk in de gevallen dat de directe schade in hoofde van de Klant te wijten is aan een opzettelijke of kennelijk grove fout vanwege Argentor Essayeurs.

§2. Argentor Essayeurs is in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte schade zoals winstderving en geleden verlies.

§3. De verschuldigde schadevergoeding in hoofde van Argentor Essayeurs is begrensd tot de koopprijs aangeduid in het aanbod van de Klant of Argentor Essayeurs overeenkomstig Titel 3 en kan niet hoger zijn dan 30.000,00 EUR.

 

HOOFDSTUK 3. TOEPASSELIJKHEID VAN ARTIKEL VI.53, 2° WETBOEK ECONOMISCH RECHT

Artikel 20. Gelet op de aard van de goederen die worden geleverd door Argentor Essayeurs, verklaart de Klant ervan kennis te hebben dat het herroepingsrecht binnen de 14 dagen bij een verkoop op afstand geenszins van toepassing is, gelet op artikel VI.53, 2° Wetboek economisch recht aangezien de prijs van de geleverde goederen onderworpen is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de beroepstermijn kan voordoen.

 

HOOFDSTUK 4. BEVOEGDE RECHTSMACHT EN TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 21. §1. De Belgische hoven en rechtbanken hebben rechtsmacht met betrekking tot alle geschillen in het kader van overeenkomsten waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn.

§2. De ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen is exclusief bevoegd met betrekking tot alle geschillen in het kader van overeenkomsten waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, tenzij partijen hier onderling van afwijken.

§3. Met betrekking tot alle geschillen in het kader van overeenkomsten waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Belgisch recht van toepassing.

Kiyoh
89%
Argentor Essayeurs
Beoordeeld met een score van 8.9 / 10 gebaseerd op 1258 reviews